Orkla - Foods česko a Slovensko

Pravidla užití webových stránek

1. Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.orkla.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605.

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. v souladu s právním řádem České republiky.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. Pro aktuální informace kontaktujte Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. prostřednictvím e-mailu: vitana@orkla.cz.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů z kontaktního formuláře za účelem zpětného kontaktování tazatele a doručení odpovědi na vložené přání/dotaz/připomínku.

Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČO: 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 („Správce“), má zájem efektivně komunikovat se svými zákazníky a aktivně přijímat jejich dotazy, komentáře, přání, reklamace a připomínky týkající se produktů Správce a jeho působení na trhu, k čemuž mimo jiné slouží kontaktní formulář umístěný na internetových stránkách Správce. Účelem zpracování osobních údajů uvedených zákazníkem právě v tomto kontaktním formuláři je zpětné kontaktování zákazníka a doručení odpovědí na vložené přání, komentář, dotaz, reklamaci či připomínku. 

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném zákazníkem v kontaktním formuláři a pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení daného přání, komentáře, dotazu, reklamace, či připomínky, respektive po dobu nezbytně nutnou pro dokončení všech procesů s takovým přáním, komentářem, dotazem, reklamací či připomínkou souvisejících.  

Osobní údaje zákazníka nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje zákazníka osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Správce jako jeho zpracovatelé (např. tvůrci webových stránek). Aktuální seznam zpracovatelů bude zaslán po vyžádání na adrese privacy@orkla.cz. 

Zákazník nemá zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje Správci. Pokud však zákazník své údaje Správci neposkytne, nebude mu možné doručit odpověď na jeho dotaz, komentář, přání, reklamaci či připomínku.

Zákazník má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má zákazník právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Zákazník může kontaktovat Správce s otázkou týkající se zpracování jeho osobních údajů, a to na e-mailové adrese privacy@orkla.cz. 

Pokud se zákazník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese privacy@orkla.cz. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčeno právo zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 


Certifikáty výrobních závodů

Babice

Babice

Byšice

Byšice

Bzenec

Bzenec

Hněvotín

Hněvotín

Kunovice

Kunovice

Letohrad

Letohrad

Orkla

Orkla

Panenské Březany

Panenské Březany

Podivín

Podivín

Prešov

Prešov

Roudnice na Labem

Roudnice na Labem

Varnsdorf

Varnsdorf