Orkla - Foods česko a Slovensko

Pravidla užití webových stránek

1. Pravidla užití webových stránek

Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.orkla.cz byly vytvořeny a jsou provozovány společností VITANA, a.s., se sídlem Byšice, Mělnická 133, okres Mělník, PSČ 277 32, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605 (dále jen „VITANA“).

Obsah stránek je provozován a průběžně obnovován a upravován společností VITANA v souladu s právním řádem České republiky.

VITANA si vyhrazuje veškerá autorská práva. Připojením na internetové stránky se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Informace obsažené na internetových stránkách slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu návštěvníka webu, který nese veškerou odpovědnost za jejich použití.

VITANA neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek VITANY. Pro aktuální informace kontaktujte VITANU prostřednictvím e-mailu: vitana@vitana.cz.

VITANA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

2. Souhlas se zpracováním os. údajů uchazeče po skončení výběrového řízení

Společnost VITANA, a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČO: 148 03 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 („Správce“), má zájem uchovávat a zpracovávat informace o uchazeči o zaměstnání přihlášeném do výběrového řízení u Správce („uchazeč“) pro účely případného přizvání či účasti uchazeče ve výběrových řízení vyhlášených Správcem v budoucnu.

Osobní údaje uchazeče budou zpracovávány (a) v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů uchazeče a informací, které Správce získal od uchazeče v průběhu výběrového řízení (např. životopis, přihláška do výběrového řízení) a (b) do uplynutí 12 měsíců od udělení tohoto souhlasu uchazečem.

Osobní údaje uchazeče nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje uchazeče osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Správce jako jeho zpracovatelé (např. tvůrci webových stránek). Aktuální seznam zpracovatelů bude zaslán po vyžádání na adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Uchazeč má právo tento souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. Uchazeč má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má uchazeč právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Uchazeči mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz.

Pokud se uchazeč domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Jestliže bude žádost uchazeče shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost uchazeče podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.